مطالب آموزشی

اشنایی دستگاه الکتروشوک قلب

اشنایی دستگاه الکتروشوک قلب

ارک طب
الکرتوشوک
zoll mseries , 200 joules max مدل

دستگاه الکتروشوک قلب که به آن دستگاه دفیبریالتور (Defibrillator) نیز می گویند . به منظور درمان فوری بیماری فیبریلاسیون بطنی (رشایطیکه بطن اب رسعت و یب نظم می زند، خون مکی به رس ات رس بدن فرس تاده
آ ری ها اکربرد دارد و در رشایطی که بامیر دچار محهل قلیب و می شود ( ، دهلزیی، انرسایی احتقاین قلب، یب نبیض و متی
آ ری می شود، اب اعامل شوک الکرتیکی قلیب به منظور احیاء فرد و برگرداندن عضهل از اکر افتادگی )ایست قلیب( بر اثر متی
های قلب و ریمت آ ن به رشایط نرمال، به اکر گرفته می شود.
ارک طب
. مشخصات دس تگاه
– دس تگاه الکرتوشوک براساس شلک موج :
ابی فزییک ) biphasic ) انتقال جراین به صورت دومرحهل ای در دو سوی رفت و
برگشت به قلب میفرس تد . الکرتوشوک ابی فزییک اب انرژی مکرت ، اثر درماین بیشرتی دارند . در نتیجه
اسیب احامتیل به معلکرد قلب بر اثر ابال بودن انرژی اکهش میابد .
– دس تگاه بر اساس اکربرد سطح بدن :
دس تگاه الکرتوشوک خاریج ) External )بریون از قفسه سینه به اکر گرفته می شوند و به دو
صورت دس تگاه دفیربیالتور خاریج دس یت و دس تگاه دفیربیالتور خاریج خوداکر )اتوماتیک( مورد اس تفاده
قرار می گریند.
. قسمت های تشکیل دهنده دس تگاه الکرتوشوک
 پدل های اعامل شوک
یکی از پدل ها به انم APEX در نوک پاینی قلب ) بطن چپ ( قرار میگرید و دیگری به انم
STERNUM در اس تخوان جناق سینه قرار میگرید .
نکته همم در حنوه نگهداری پدل APEX است ، که ابید مایل به مست بدن اب زاویه ۳۰ درجه ابشد .

ارک طب
MFC اکبل 
رابط بنی پدل ها و دس تگاه الکرتوشوک میابشد که توسط ان انرژی از دس تگاه به پدل ها منتقل
میشود .

 ابتری
انرژی دس تگاه اب اس تفاده از برق شهری اتمنی می شود و در مواردی نیاز به اس تفاده از ابتری قابل
شارژ میابشد .

ارک طب
 صفحه منایشگر
این صفحه تعدادی از پارامرت ها : مزیان انرژی انتخاب شده هجت شوک، تعداد رضابن و س یگنال
قلب، وضعیت خازن از نظر حالت شارژ ای دشارژ، وضعیت پروب ها و غریه را نشان می دهد.
 صفحه لکید
این صفحه هجت اجنام ، ر وشن و خاموش کردن الکرتوشوک ، تعینی مقدار انرژی ، تعینی اجنام شارژ
انرژی هجت انتقال انرژی الکرتیکی به پدل ها و اجنام دشارژ به منظور ختلیه انرژی الکرتیکی در بدن فرد،
سیس مت پردازش اطالعات، پیس میکر ) PACER ) ، انتخاب مد برای شوک از حلاظ SYNC ای
ASYNC

ارک طب
 پروب ثبت ECG
س یگنال قلب را ثبت میکند و برریس می کند که معلکرد قلب پس از اعامل شوک به حالت عادی
برگش ته ابشد .

ارک طب
. معریف لکید ها و صفحه منایشگر
۲ ۱
۷ ۶ ۵ ۴ ۳

۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۱۹
.۱ لکید پرینرت ، اب فرشدن این لکید ثبت ECGروی اکغذ اغاز و اب فرشدن جمدد آ ن، ثبت ECGر وی نوار پااین
مییابد .
.۲ لکید قطع الارم ، اب فرشدن این لکید میتوان آ الرم صویت را فعال و غریفعال کرد . اب فرشدن لکید به مدت ۴اثنیه
آ الرم غریفعال و ای فعال میشود . زیر قسمت ۷ نشان داده میشود .
.۳ لکید انتخاب سایز ،تغیری سایز منایش ECG که در شامره ۶ صفحه منایش نشان داده میشود .
.۴ لکید انتخاب لید ، اب فرشدن این لکید میتوان بنی لیدهای ECG، لید مورد نظر را انتخاب کرد . در شامره ۷ لید
انتخایب قابل منایش است .
.۵ حمل منایش نرخ رضابن قلب بامیر
.۶ حمل منایش مزیان سایز ECG
ارک طب
.۷ حمل منایش انم لید روی صفحه منایش
.۸ لکیدهای انتخاب انرژی ، اب اس تفاده از لکیدهای ▼ و ▲ سطح انرژی مورد نظر دفیربیالتور انتخاب میشود.
انرژی انتخاب شده روی صفحه منایش، ظاهر میشود. لکیدهایی اب معلکر مشابه بر روی پدل اسرتنوم
) STERNUM ) تعبیه شده است
.۹ لکید ختلیه انرژی ، پس از شارژ شدن دس تگاه، این لکید فعال میشود. اب فرشدن این لکید، انرژی شارژ شده
روی بدن بامیر ختلیه میشود. این لکید تنها در صورت اس تفاده از پدلها چند منظوره و پدلهای اینرتانل فعال میشود.
در صورت اس تفاده از پدلهای اکسرتانل ابید از لکیدهای تعبیه شده روی خود پدالها برای ختلیه انرژی اس تفاده کرد
.
.۱۰ لکید شارژ انرژی ، ا فرشدن این لکید، انرژی انتخاب شده، شارژ میشود. لکیدی اب معلکرد مشابه بر روی پدل
اپکس ) APEX ) تعبیه شده است .
بامیر، ری .۱۱ لکید اانلزی ، اب فرشدن این لکید، دس تگاه رشوع به آ انلزی ECG میار میکند. در صورتیکه ریمت متیابشد که
نیاز به شوک نداش ته ابشد، دس تگاه پیاهمایی مبین بر عدم نیاز به شوک و ادامه CPR میدهد . در صورتیکه ریتم
ECG بیمار، ریتمی باشد که به شوک نیاز داشته باشد، دستگاه انرژی انتخاب شده را شارژ میکند و پیغامی مبنی بر
پیشنهاد اعمال شوک به بیمار میدهد .
.۱۲ درگاه قرارگریی اکرت PC مودم و درگاه قرارگریی اکرت حافظه PCMCIA
.۱۳ سوئیچ انتخاب مد ، انتخاب حالت اکری دس تگاه بنی خاموش، دفیربیالتور ) روشن ( و پیس میکر.
.۱۴ تنظمی خرویج نرخ رضابن بامیر ، اب این کنرتل ریت پیس میکر تنظمی میشود.
.۱۵ تنظمی خرویج مییل آ مپر پیس میکر ، تنظمی شدت خرویج بر حسب مییل آ مپر. ابید مقدار آ ن از صفر مییل آ مپر
به تدرجی زاید شود ات جائیکه اثر کپچر شدن روی صفحه منایش مشاهده شود .
ارک طب
.۱۶ دمکه های روی صفحه منایش که اب توجه به رشایط خمتلف ، اکرکرد های متفاویت دارند . این اکرکرد ها در ابالی دمکه
ها روی صفحه منایش قابل مشاهده خواهده بود .
.۱۷ لکید marker Code ، ثبت اجنام دس تورهای درماین خاص و اس تفاده از داروهای موجود در لیست حافظه
دس تگاه اب لکیدهای نرم افزاری .
.۱۸ لکید گرفنت گزارش ، گرفنت گزارش از اطالعات ذخریه شده بامیر در حافظه دس تگاه اب اس تفاده از لکیدهای نرم
افزاری .
.۱۹ حمل قرارگریی اکغذ ، :حمل نگهداری اکغذ پرینرت. اب فشار به مست پائنی و کش یدن به جلو ابز میشود .
.۲۰ نشانگرهای وضعیت برق و ابطری ، چراغ زرد نشاندهنده شارژ شدن ابطری ، چراغ سزب نشان دهنده اکمل
شدن شارژ ابطری ، چراغ چشمک زن سزب و زرد نشان دهنده عدم وجود ابطری و چراغهای خاموش نشان
دهنده اس تفاده از ابطری بدون اتصال به برق میباش ند .
.۲۱ لکید شدت نور صفحه منایش ، شدت نور صفحه منایش اب اس تفاده از لکیدهای نرم افزاری تنظمی میشود .
.۲۲ لکید صدای بوق ، شدت صدای بوق ECG اب اس تفاده از لکیدهای نرم افزاری تنظمی و روی صفحه منایش نشان
داده میشود.
ارک طب
. معریف قسمت های خاریج بدنه

۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳
.۲۳ حمل اتصال اکبل ECG به بدنه الکرتوشوک
.۲۴ حمل اتصال اکبل MFC به بدنه الکرتوشوک
.۲۵ حمل قرار گریی ابتری
.۲۶ حمل اتصال اکبل برق شهری
. معریف اجزای پدل الکرتوشوک

ارک طب
۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷
.۲۷ لکیدهای ختلیه انرژی ، برای ختلیه انرژی شارژ شده ، ابید پدالها روی بدن بامیر قرار گرید و اب فرشدن و نگاه
داشنت مهزمان دو لکید انرجنی، شوک روی بدن بامیر ختلیه میشود.
.۲۸ لکیدهای انتخاب انرژی ، لکید های – ) مک ( و + ) زاید ( را فشار دهید ات سطح انرژی مورد نظر روی صفحه
منایش ظاهر شود .
.۲۹ لکید شارژ انرژی ، دفیربیالتور ات انرژی تنظمی شده شارژ میشود و چراغ نشانگر شارژ ، بعد از فرشدن لکید
شارژ ، هنگایم که دفیربیالتور آ ماده ختلیه شود ، چراغ روشن میشود .
.۳۰ ضامن اکبل MFC ، برای جدا کردن اکبل MFC از پدل APEX ، ضامن را در هجت فلش حرکت دهید و
اکبل را به مست عقب بکش ید .
ارک طب
. ناکت امیین
به هیچ وجه برای ختلیه شوک، پدالها را به مه چنس بانید .
به هیچ وجه برای ختلیه شوک، گاز خیس بنی پدالها قرار ندهید .
خشص احیا کننده نباید هیچ گونه متایس اب ختت بامیر داش ته ابشد .
اب توجه به هومشند بودن این دس تگاه، انرژی شارژ شده را روی هوا ختلیه منیکند و حامتً ابید پدلها آ غش ته به
ژل الکرتولیت شده و روی بدن بامیر قرار داده شود .
در صورتیکه هرگونه پیغام FAULT روی منایشگر دس تگاه ظاهر شد، دس تگاه را خاموش منوده و به منایندگی
ارسال منائید .
دس تگاه الکرتوشوک حداقل سایل یک ابر توسط اکرش ناس فین اکلیرباس یون شود .
. ناکت اس تفاده و نگه داری الکرتوشوک
 دس تگاه الکرتوشوک را در حمیطیاب دمای مناسب نگهداری کنید و از قرار دادن آ ن در مقابل اتبش مس تقمی
نور خورش ید، حمیط های اب دمای خییل ابال و خییل پاینی بپرهزی ید .
 در صورت جاجبایی دس تگاه از جای گرم به جای رسد و ابلعکس بالفاصهل دس تگاه را روشن نکنید و حدود
۲ساعت صرب منائید .
 بعد از رخینت مایعات ای رسم بر روی دس تگاه بالفاصهل ابطری را از دس تگاه جدا کرده و از برق بکش ید .
ییایی نگه دار ید و از قرار دادن دس تگاه شوک در جایی که
 دفیرب یالتور را در حمیطی دور از حملول های ش
احامتل افتادن و آ سیب رس یدن به آ ن وجود دارد، خودداری کنید .
 برای متزی کردن و ضد عفوین دس تگاه دفیرب یالتور از پارچه بدون پرز و حملول پاک کننده اس تفاده شود .
 برای پاک سازی ژل های خشک شده از روی پدال های دس تگاه الکرتوشوک از وس یهل نوک نزی اس تفاده
نشود .
 برای پیشگریی از اجیاد آ تش سوزی، پس از ضد عفوین اب حملول ها، دس تگاه را خشک کنید .
ارک طب
 هبرت است بعد از هر ابر اس تفاده از دفیرب یالتور، ابتری دس تگاه شارژ شود و حداقل هر دو سال یک ابر بنا
به مزی ان اس تفاده از دس تگاه، ابتری های آ ن تعویض شود .
 برای شارژ اکمل دس تگاه الکرتوشوک، الزم است در مواقع عدم اس تفاده از آ ن و در حمیطیاب دمای مناسب
اقدام شود که حدود ۶ ات ۲۴ ساعت زمان می برد .
 حنوه اس تفاده حصیح از ابطری بدین شلک است که ابطری دس تگاه بطور مرتب خایل و پر شود .
 در زمان های مقرر )حدود هر دو هفته ای ماهییک ابر(، دس تگاه را از برق جدا کرده و آ نرا روشن بگذارید ات
ابتری ختلیه شود، سپس اب وصل کردن س می الکرتوشوک به برق، ابتری آ ن برای اس تفاده در دفعات بعد شارژ
می شود. این فرآ یند موجب افزایش طول معر ابتری قابل شارژ دس تگاه شوک می گردد .
 معموالختلیه انرژی الکرتوشوک در زماین که پدال ها به روی بدنه دس تگاه شوک هستند، موجب آ سیب
رس یدن به قطعات داخیل آ ن می گردد .
 برای اس تفاده از دفیرب یالتور، لباس مددجو از تن وی خارج شود ات قفسه سینه برهنه ابشد، در صوریت که از
دس تگاه الکرتوشوک اتوماتیک AED اس تفاده می شود، عرق روی قفسه سینه خشک و اگر مو های موجود
در قفسه سینه فرد زاید هستند، کواته شود ات مانع چسبیدن الکرتود های چس یب نگردد.
 حنی احیاء فرد، الزم است سایر ین به جز فرد احیاء کننده از خشص فاصهل داش ته ابش ند ات کیس دچار آ سیب
احامتیل نشود .
 در مواقعی که از دس تگاه الکرتوشوک اس تفاده منی شود، س می های آ ن به صورت مرتب قرار داده شود، زیرا
حتت فشار قرار گرفنت آ هنا موجب اجیاد قطعی در آ ن می گردد .
 دس تگاه الکرتوشوک حداقل سایل یک ابر توسط اکرش ناس فین اکلیرباس یون شود .
ارک طب
. حنوه اس تفاده از دس تگاه
– در ابتدا ابید از درس یت معلکرد الکرتوشوک مطمنئ شد . برای ایناکر ابید تست دس تگاه را اجنام دهمی .
تست :
– تست الکرتوشوک سه سلکتوری در صوریت که دس تگاه در حالت عادی به
صورت AED ( اتوماتیک الکرتو دفیرباتور ( روشن میشود .
مکپاین سا نزده دس تگاه برای تست کردن قسمت شوک دس تگاه، یک تست حتت عنوان ” تست ۳۰ژول ” طرایح کرده است .
I. ابتدا دس تگاه الکرتوشوک را روشن میکنمی.

II. دس تگاه در حالت اتوماتیک روشن خواهد شد . برای تبدیل حالت اتوماتیک به دس یت ، از دمکه های زیر صفحه منایش
Mode Manual و سپس Confirm را انتخاب می کنمی . حال دس تگاه در حالت دس یت قرار خواهد گرفت .

III. سپس اب دمکه select Energy مزیان انرژی که روی صفحه منایش قابل مشاهده است را ات ۳۰ ژول اکهش میدهمی.
ارک طب

IV. در ادامه توسط دمکه Charge الکرتوشوک را شارژ میکنمی .

V. هنگامی که دس تگاه شارژ شد صدای بوق پخش خواهد شد ، که اب مهزمان فشار دادن دو دمکه انرجنی رنگ روی
پدل ها شوک روی خوده دس تگاه ختلیه میشود .
VI. توسط دس تگاه اکغذی چاپ خواهد شد که روی ان ساعت و اترخی و سامل بودن دس تگاه را اب نوشنت OK Test
بیان میکند .


ارک طب
نکته :
 تغیری ساعت و اترخی دس تگاه الکرتوشوک :
هنگامیکه دس تگاه خاموش میباشد ، دمکه ای که در تصویر زیر مشاهده میکنید را فشار داده و نگه دارید . مهزمان
درحنی نگه داشنت دمکه ، سوئیچ روشن شدن را در حالت ON نگه دارید .

۱ – نگه داش ته
قرار دادن در حالت ON به صورت مهزمان
سپس صفحه ای روی صفحه منایشگر ، شامل اترخی و ساعت نشان خواهد داده شد .

ارک طب
: change confing تنظامیت 
برای دسرتیس به این تنظامیت ، در ابتدا دس تگاه الکرتوشوک ابید خاموش ابشد . دو دمکه منایش داده شده در تصویر
زیر که در زیر صفحه منایش قرار دارد را به صورت مهزمان زده و نگه میدارم . مهزمان اب نگه داشنت این دو دمکه ،
سوئیچ را روی حالت ON قر ار میدهمی .

مهزمان نگه میدارمی
روی حالت روشن قرار میدهمی
رمز ورود به دس تگاه در MANOUL USER ، ثبت شده است ویل در موارد کثری ۰۰۰۰۰۰ میباشد .
سپس دمکه ENTER را انتخاب کرده
و سپس confing change
ارک طب
متی های قلب ، روی دس تگاه زاید است ابید فیلرت Notch را روی ۵۰ هرتز قرار داد ؛
 در صوریت که نویز اری
ات حذف نویز صورت گرید .
 دقت شود اگر در اجنام مراحل اشتباهی صورت گرید ، دو دقیقه بعد اماکن امتحان کردن جمدد اماکن پذیر
است .
 معریف اجزای داخیل الکرتوشوک
– پنل جلو ) کیبورد (
ارک طب

– منی برد ) board main )

– برد پاور ) شارژ (

– برد پرینرت
ارک طب

– خازن

High voltage برد –

ارک طب

– مانیتور

– برد برجی

ارک طب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *